Tacksamhetsdagboken

Köp Produkter från TUKAN FÖRLAG

Här finns Produkter från TUKAN FÖRLAG. Vänligen se och utforska bland produktutbudet från TUKAN FÖRLAG på sidan nedan. Här finns det produkter inom Produkter att läsa mer om.

Kortlek Self Love

Genom att dra ett kort dagligen får du en ny infallsvinkel på hur mental och fysisk hälsa kan förbättras med enkla medel. Korten innehåller en blandning av stärkande citat, konkreta tips och fakta samt metoder för att starta en själslig resa inom sig själv.

Gå vidare

Min egen lyckobok - En fylla-i-bok

Genom att fylla Min egen lyckobok med texter, bilder och alla de små positiva sakerna i din vardag kan du ta reda på vad lycka betyder för just dig. Att ha alla dessa härliga saker samlade i boken ger dig livskvalitet och en riktig energikick. Fyll din egen lyckobok och skapa en skatt för livet! Min egen lyckobok kommer i ett lite mindre format än de tidigare böckerna av Sanna Sporrong, men har samma underbara stil och känsla som de tidigare succéböckerna i Planera för-serien.

Gå vidare

Morgondagboken

Att skriva morgondagbok ä r en enkel och kraftfull metod fö r att få mental klarhet och ö verblick ö ver dina kä nslor. Avsä tt en stund varje morgon fö r att hä lla ö ver dina tankar på papper. Skriv två sidor utan vare sig krav på innehå ll eller språ k. Syftet ä r att tö mma huvudet på tankar och bö rja dagen på ett positivt sä tt. En morgondagbok kan hjä lpa dig att acceptera hur du faktiskt kä nner dig och minska å ngestkä nslor genom att fö ra fram dem i ljuset. På morgonen ä r din hjä rna som mest ö ppen fö r kreativitet och som mest tillgä nglig fö r insikter. Att skapa en morgonrutin kan fö rä ndra ditt liv och hjä lper dig att uppnå dina må l och drö mmar.

Gå vidare

Planera för din lycka

Den här kalendern är ett långsiktigt verktyg som ska hjälpa dig att komma närmare dina mål och nå framgång inom de områden du önskar. Den gör dig uppmärksam på dina dagliga vanor så att du kan förändra dem. Att skapa rutiner och struktur kan ge dig mer energi, större frihet, bättre produktivitet, mindre stresskänslor och en större känsla av välbefinnande.

Gå vidare

Planera för dina drömmar - ett år av möjligheter

Planera för din drömmarär en unik kalender som hjälper dig att visualisera din framtid och skapa förutsättningar för att nå dina mål. Under ett års tid utmanas du till att reflektera kring vad du mår bra av och hur du kan få ut mer av livet nu och på längre sikt. På flera ställen i kalendern får du möjlighet att utvärdera din livssituation med hjälp av frågor, listor och uppdrag. Du kommer närmare dig själv och det hjälper dig att få en tydligare identitet. Kalendern har även plats för vardagsplanering och hjälper dig att skapa struktur och dela upp dina mål i mindre delar. Små förändringar kan göra stor skillnad för din hälsa, din lycka, din känsla av tillfredsställelse och för uppfyllandet av dina drömmar. Skapa din egen lycka och framgång – en dag i taget!

Gå vidare

Tacksamhetsdagboken

Må nga av oss gå r runt med instä llningen att &rdquo bara det hä r och det hä r hä nder så kommer jag att bli lycklig&rdquo . Vi tä nker att lycka fö der tacksamhet, men i sjä lva verket ä r det tvä rtom.   Allt fler studier visar på de stora fö rdelarna med att skriva tacksamhetsdagbok. Det ä r en enkel men kraftfull metod fö r att ta kontroll ö ver din egen lycka. Allt du behö ver lä gga ä r fem minuter av din tid varje dag. Dessa minuter ger dig mö jlighet att fö rä ndra ditt liv. Nä r du skriver ner och reflekterar ö ver dina upplevelser skapas ett kä nslomä ssigt djup. Nå gra av de positiva effekterna som forskningen har hittat ä r - bä ttre sö mn - mindre stresskä nsla - mindre sjukdomar - mer kä nsla av lycka i vardagen - nya perspektiv på vad som ä r viktigt i livet - stö rre sjä lvmedvetenhet   - insikt i vad man behö ver mer eller mindre av i sitt liv

Gå vidare